6.. Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkciju SQRT.

Listing programa:

PROGRAM p06411024;
{korijen broja}
USES 
 WinCRT;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 x, y : Real;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Kvadratni korijen');     { naslov }
 WRITE('Broj ');           { ulazna promjenljiva }
 READLN( x );             { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 y := SQRT (x);            { obrada - proracun }
 
 WRITELN('x = ', x, '  y = ', y );  { izlaz - ispis }
END. 

Ispis na ekranu:

Index