6.4.. Napisati program za izračunavanje kvadrata upisanog broja.

Opis rješenja: Prvo se upisuje vrijednost broja (ulaz). Izračunavanje kvadrata upisanog broja može biti i množenje broja sa samim sobom (x * x). Na kraju program se izvodi ispis.
Opis programa: Na početku programa se nalaze naredbe za deklarisanje tipa varijabli (dio VAR). Zatim se upisuje vrijednost  varijable x. Obrada se izvodi sa y := x * x. Ispis vrijednosti je na kraju.
Tabela 2.5. Izračunavanje

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM PP2_5;

 

 

VAR

 

 

  x, y : Real;

 

 

BEGIN

 

 

  Write('Broj ');

 

l. upisati x

  Readln(x);

Broj 3

2. izračunati y

  y := x * x;

 

3. ispisati x i y

  Writeln('x = ', x, 'y = ',y);

x = 3.000000E+00  y = 9.000000E+00

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM PP2_5;
USES 
 WinCRT;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 x, y : Real;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Kvadrat upisanog broja'); { naslov }

 Write('Broj ');  { ulazna promjenljiva }
 Readln(x);     { ulaz - ucitavanja promjenljiva }
 
 y := x * x;    { obrada - proracun } 
 
 Writeln('x = ', x, ' y = ',y);   { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index