6.3.10. Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga.

Opis rješenja: Površina kruga se izračunava prema poznatoj formuli: p=pi*r2, odnosno p=pi * r*r.TURBO PASCAL sadrži vrijednost pi. Ako u programskom jeziku nije sistemski ugrađena vrijednost broja pi mora se izvesti pridruživanje vrijednosti za broj pi=3.141593 ili za preciznije izračunavnje se koristi izraz pi= 4 * ARCTAN(1.0).

Opis programa: Na početku programa su deklarisane varijable koje se koriste u programu. Sve vrijednosti će biti realne. Poslije upisivanja vrijednosti poluprečnika izvodi se izračunavnje. Na kraju je ispis vrijednosti.

Tabela 6.6. Površina kruga

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM P6_6;

 

 

VAR

 

 

  r, p: Real;

 

 

BEGIN

 

 

  Write('Poluprecnik ');

 

l. upis poluprečnika r            

  Readln(r);

Poluprecnik 4

2. izračunati p=pi*r*r

  p  := pi * sqr(r);

 

3. ispis vrijednosti r,p

  Writeln('Za poluprecnik ', r);

Za poluprecnik  4.0000000000E+00

 

  Writeln('povrsina kruga je ', p);

povrsina kruga je  5.0265482457E+01

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P6_6;
USES 
 WinCRT;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 r, p : Real;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Izracunati povrsinu kruga');   { naslov }
 Write('Poluprecnik ');           { ulazna promjenljiva }
 Readln(r);                 { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 p := pi * sqr(r);             { obrada - povrsinea }
 
 Writeln('r = ', r, '  povrsina kruga je ', p);   { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index