6.4. Napisati program za ispis sume dva broja

Listing programa:

PROGRAM Suma;
USES
 WinCrt;
VAR          { deklarisanje promjenljivih }
 a, b, s : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Suma dva broja');         { naslov }
 WRITE('Brojevi a b ');           { ulazne promjenljive }
 READLN(a, b);               { ulaz - ucitavanje promjenljivih }
 
 s := a + b;                { obrada - proracun }
 
 WRITELN('a= ', a, ' b= ', b, ' s= ', s); { izlaz - ispis }

END.

Ispis na ekranu:

Index