Izracunati površinu kvadrata za upisanu vrijednost stranice.

Listing programa:

PROGRAM Povrsina_kvadrata; 
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 a, p : Real;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Povrsina kvadrata');   { naslov }
 WRITE('a ');           { ulazna promjenljiva }
 READLN(a);            { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 p := SQR(a);           { obrada - proracun }
 
 WRITELN('a = ', a, ' p = ', p); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index