6.4.. Izračunati obim kvadrata.

Listing programa:

PROGRAM P06411078; 
USES 
 WinCRT;
VAR          { deklarisanje promjenljivih }
 a, b, O : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Obim pravougaonika');         { naslov }
 WRITE('a b ');                 { ulazne promjenljive }
 READLN(a,b);                  { ulaz - ucitavanje promjenljivih }
 
 O := 2*a + 2* b;                { obrada - proracun }
 
 WRITELN('a = ', a, '  b = ', b, ' O = ', O); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index