6.3.. Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga.

Opis rješenja: Površina kruga se izračunava prema poznatoj formuli: p=pi*r2, odnosno p=pi * r*r. Obim kruga se izračunava prema poznatoj formuli: o=2*r*pi. TURBO PASCAL sadrži vrijednost pi. Ako u programskom jeziku nije sistemski ugrađena vrijednost broja pi mora se izvesti pridruživanje vrijednosti za broj pi=3.141593 ili za preciznije izračunavnje se koristi izraz pi= 4 * ARCTAN(1.0).

Opis programa: Na početku programa su deklarisane varijable koje se koriste u programu. Sve vrijednosti će biti realne. Poslije upisivanja vrijednosti poluprečnika izvodi se izračunavnje. Na kraju je ispis vrijednosti.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P06411079;

 

2

USES

 

3

  WinCRT;

 

4

VAR

 

5

  r, o, p: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('Poluprecnik ');

 

8

  Readln(r);

Ulaz

9

  o  := 2 * r * pi;

Obrada

10

  p  := pi * sqr(r);

 

11

  Writeln('Za poluprecnik ', r);

Različitosti ispisa

12

  Writeln('Obim kruga je ', o, '   povrsina kruga je ', p);

Writeln(o,p);
Writeln('o=',o,'  p=',p);
Writeln('o=',o:4:2,'   p=',p:4:2);

13

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P06411079;
USES 
 WinCRT;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 r, o, p : Real;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Obim i površinu kruga');   { naslov }
 Write('Poluprecnik ');         { ulazne promjenljive }
 Readln(r);               { ulaz - ucitavanje promjenljivih }
 
 o := 2 * r * pi;           { obrada - proracun }
 p := pi * sqr(r);
 
 Writeln('Za poluprecnik ', r);     { izlaz - ispis }
 Writeln('Obim kruga je ', o, '  povrsina kruga je ', p);
END.
sssssss

Ispis na ekranu:

Index