6.4.. Izračunati dijagonalu kvadrata.

Opis rješenja: Na osnovu Pitagorine teoreme dijagonala se računa d2 = a2 + a2 = 2a2

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411085; 
USES 
 WinCRT;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 a, d : Real;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Dijagonala kvadrata');   { naslov }
 WRITE('Stranica kvadrata a ');    { ulazna promjenljiva }
 READLN(a);              { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 d := a * SQRT(2);          { obrada - proracun }
 
 WRITELN('a = ', a, ' d = ',d);    { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index