6.4.. Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trouga, ako su poznatte katete.

Opis rješenja: Na osnovu Pitagorine teoreme hipotenuza se računa c 2 = a2 + b2 odnosno P = a * b / 2.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411088; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  a, b, c, P: REAL;
BEGIN
  WRITELN('Katete ');
  WRITE('a b ');
  READLN(a, b);
  c := SQRT(SQR(a) + SQR(b));
  P := a * b / 2;
  WRITELN('a=', a, ' b=', b, ' c=', c, ' P=',P);
END.

Ispis na ekranu:

Index