6.4.. Napisati  program  koji će za učitane vrijednosti x  i  y  izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
                         a=x+y
                         b=x-y

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411092; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  x, y, a, b : Integer;
BEGIN
  Write('Dva broja');
  Readln(x,y);
  a := x+y;
  b := x-y;
  Writeln('x= ', x, '  y= ', y);
  Writeln('a= ', a, '  b= ', b);
END.

Ispis na ekranu:

Index