6.4.. Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411094; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  x,y : Real;
BEGIN
  Write('Dva broja');
  Readln(x,y);
  Writeln('x= ', x, '  y= ', y);
  Writeln('x+y = ', x+y);
  Writeln('x-y = ', x-y);
  Writeln('y-x = ', y-x);
  Writeln('x*y = ', x*y);
END.

Ispis na ekranu:

Index