6.4.. Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411095; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  a,b,c : Real;
BEGIN
  Write('Tri broja');
  Readln(a,b,c);
  Writeln('a= ', a, '  b= ', b, '  c= ', c);
  Writeln('(a+b)/c = ', (a+b)/c);  
END.

Ispis na ekranu:

Index