6.4.. Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene.

Opis rješenja: Odnos Kelvinovih i Celzujsovih stepeni je C := K - 273.15.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411098; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  K, C : Real;
BEGIN
  Write('Temperatura u Kelvinima');
  Readln(K);
  C := K - 273.15;
  Writeln('Temperatura u Celzijusima ', C);
END.

Ispis na ekranu:

Index