6.4.. Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411120; 
USES 
  WinCRT;
VAR
m,n,a:real;
BEGIN
 WRITE('Za koliko dana posao uradi prvi radnik? ');
 READLN(m);
 WRITE('Za koliko dana posao uradi drugi radnik? ');
 READLN(n);
 a:=(m*n)/(m+n);
 WRITELN('Zajedno bi posao uradili za ',a:4:1,' dana.');
END.

Ispis na ekranu:

Index