6.4.. Napisati program za izračunavanje godišnje kamate.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411122; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  i,n,g,p:real;
BEGIN
 WRITE('GLAVNICA: ');
 READLN(g);
 WRITE('BROJ GODINA: ');
 READLN(n);
 WRITE('IZNOS KOJI TREBA PLATITI: ');
 READLN(i);
 p:=(100*(i-g))/(n*g);
 WRITELN('Godisnja kamata je: ',p:6:2,' %.');
END.

Ispis na ekranu:

Index