6.4.. Izračunati  vrijednost  sinusne i  kosinusne  funkcije  za učitani ugao u radijanima. 

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411123; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  x:real;
BEGIN
 WRITE('Unijeti vrijednost ugla u radijanima: ');
 READLN(x);
 WRITELN('Sinus datog ugla iznosi ',SIN(x));
 WRITELN('Kosinus datog ugla iznosi ',COS(x));
END.

Ispis na ekranu:

Index