6.4.. Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411124; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  x:real;
BEGIN
 WRITE('Unijeti vrijednost ugla u radijanima: ');
 READLN(x);
 WRITELN('Sinus datog ugla iznosi ',SIN(x));
 WRITELN('Kosinus datog ugla iznosi ',COS(x));
END.

Ispis na ekranu:

Index