6.4.. Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411125; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  a:integer;
BEGIN 
 WRITE('Unijeti dvocifren broj: ');
 READLN(a);
 WRITELN('Razlika prve i druge cifre tog broja je ',a DIV 10 - a MOD 10)
END.

Ispis na ekranu:

Index