6.4.. Napisati  program za izračunavanje pređenog puta  (s)  pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ).

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411126; 
USES 
  WinCRT;
VAR
  v0,t,a,s:real;
BEGIN
 WRITE('Unijeti pocetnu brzinu: ');
 READLN(v0);
 WRITE('Unijeti vrijeme kretanja: ');
 READLN(t);
 WRITE('Unijeti ubrzanje: ');
 READLN(a);
 s:=v0*t + (a*SQR(t))/2;
 WRITELN('Predjeni put je: ',s:8:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index