6.4.. Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411127; 
USES 
  WinCRT;
VAR
 a,b,c,x:integer;
BEGIN
 WRITE('Unijeti sate, minute i sekunde: ');
 READLN(a,b,c);
 WRITELN('U sekundama dato vrijeme iznosi ',a*3600+b*60+c);
END.

Ispis na ekranu:

Index