Algoritmi - Programski jezici BASIC i Pascal
Linijska strukura

1 Napisati program za upis i ispis broja. Algoritmi - BASIC - Pascal
2 Napisati program za ispis sume dva broja Algoritmi - BASIC - Pascal
3 Izračunati kvadrat upisanog broja. Algoritmi - BASIC - Pascal
4 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. Algoritmi - BASIC - Pascal
5 Izračunati kvadrat upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. Algoritmi - BASIC - Pascal
6 Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) Algoritmi - BASIC - Pascal
7 Izračunati površinu kvadrata. Algoritmi - BASIC - Pascal
8 Izračunati obim kvadrata. Algoritmi - BASIC - Pascal
9 Izračunati dijagonalu kvadrata. Algoritmi - BASIC - Pascal
10 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. Algoritmi - BASIC - Pascal
11 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. Algoritmi - BASIC - Pascal
12 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. Algoritmi - BASIC - Pascal
13 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. Algoritmi - BASIC - Pascal
14 Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga. Algoritmi - BASIC - Pascal
15 Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga. Algoritmi - BASIC - Pascal
16 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. Algoritmi - BASIC - Pascal
17 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. Algoritmi - BASIC - Pascal
18 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. Algoritmi - BASIC - Pascal
19 Napisati program za izračunavanje obima trougla: Algoritmi - BASIC - Pascal
20 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
Algoritmi - BASIC - Pascal
21 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. Algoritmi - BASIC - Pascal
22 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) Algoritmi - BASIC - Pascal
23 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trouga, ako su poznate katete. Algoritmi - BASIC - Pascal
24 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). Algoritmi - BASIC - Pascal
25 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). Algoritmi - BASIC - Pascal
26 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). Algoritmi - BASIC - Pascal
26_1 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. Algoritmi - BASIC - Pascal
27 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
Algoritmi - BASIC - Pascal
28 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Algoritmi - BASIC - Pascal
29 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
Algoritmi - BASIC - Pascal
30 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. Algoritmi - BASIC - Pascal
31 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. Algoritmi - BASIC - Pascal
32 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. Algoritmi - BASIC - Pascal
33 Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature upisati znak i ispisati ga na ekranu. Algoritmi - BASIC - Pascal
34 Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran. Algoritmi - BASIC - Pascal
36 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). Algoritmi - BASIC - Pascal
37 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. Algoritmi - BASIC - Pascal
38 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. Algoritmi - BASIC - Pascal
39 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. Algoritmi - BASIC - Pascal
40 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. Algoritmi - BASIC - Pascal
41 Napisati program za računanje godina starosti. Algoritmi - BASIC - Pascal
42 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. Algoritmi - BASIC - Pascal
43 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. Algoritmi - BASIC - Pascal
44 Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. Algoritmi - BASIC - Pascal
45 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. Algoritmi - BASIC - Pascal
46 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. Algoritmi - BASIC - Pascal
47 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). Algoritmi - BASIC - Pascal
50 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. Algoritmi - BASIC - Pascal
51 Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi. Algoritmi - BASIC - Pascal
52 Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka. Algoritmi - BASIC - Pascal
53 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati pojedinačnu udaljenost tačaka od koordinatnog početka. Algoritmi - BASIC - Pascal
54 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost tačaka. Algoritmi - BASIC - Pascal
55 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre. Algoritmi - BASIC - Pascal
56 Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja. Algoritmi - BASIC - Pascal
57 Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2 Algoritmi - BASIC - Pascal
58 Napisati program za izracunavanje: INT (a/2), INT (a/-2), INT (-a/2), INT (-a/-2) Algoritmi - BASIC - Pascal
61 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Algoritmi - BASIC - Pascal
62 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Algoritmi - BASIC - Pascal
63 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. Algoritmi - BASIC - Pascal
64 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik prve i druge cifre. Algoritmi - BASIC - Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index