Programski jezik Pascal
Linijska strukura - Ulaz - izlaz

1 Napisati program za upis i ispis broja. Pascal
2 Napisati program za ispis sume dva broja Pascal
3 Izračunati kvadrat upisanog broja. Pascal
4 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. Pascal
5 Izračunati kvadrat upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. Pascal
6 Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) Pascal
6_7 Izračunati korijen sume kvadrata dva učitana broja. Pascal
7 Izračunati površinu kvadrata. Pascal
8 Izračunati obim kvadrata. Pascal
9 Izračunati dijagonalu kvadrata. Pascal
10 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. Pascal
11 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. Pascal
12 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. Pascal
13 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. Pascal
14 Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga. Pascal
15 Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga. Pascal
16 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. Pascal
17 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. Pascal
18 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. Pascal
19 Napisati program za izračunavanje obima trougla: Pascal
20 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
Pascal
21 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. Pascal
22 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) Pascal
23 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trouga, ako su poznate katete. Pascal
24 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). Pascal
25 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). Pascal
26 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). Pascal
26_1 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. Pascal
27 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
Pascal
28 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Pascal
29 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
Pascal
30 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. Pascal
31 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. Pascal
32 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. Pascal
33 Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature upisati znak i ispisati ga na ekranu. Pascal
34 Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran. Pascal
35 Napisati program za ispis unesenog znaka i njegovog ASCII broja Pascal
36 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). Pascal
37 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. Pascal
38 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. Pascal
39 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. Pascal
40 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. Pascal
41 Napisati program za računanje godina starosti. Pascal
42 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. Pascal
43 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. Pascal
44 Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. Pascal
45 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. Pascal
46 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. Pascal
47 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). Pascal
48 Izračunati vrijednost sinusne i kosinusne funkcije za učitani ugao u radijanima. Pascal
50 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. Pascal
51 Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi. Pascal
52 Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka. Pascal
53 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati pojedinačnu udaljenost tačaka od koordinatnog početka. Pascal
54 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost tačaka. Pascal
55 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre. Pascal
56 Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja. Pascal
57 Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2 Pascal
58 Napisati program za izracunavanje: INT (a/2), INT (a/-2), INT (-a/2), INT (-a/-2) Pascal
59 Napisati program za izračunavanje količnika i ostatka pri dijeljenju 7 sa 2 ( DIV i MOD) Pascal
60 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) DIV 2
(1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 DIV 2
Pascal
61_01 Učitati vrijednost ugla u radijanima i ispisati sinus datog ugla i kosinus datog ugla. Pascal
61 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal
62 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Pascal
63 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. Pascal
64 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik prve i druge cifre. Pascal
65 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre. Pascal
66 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal
67 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Pascal
68 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre. Pascal
69 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal
70 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
ROUND (11.7)
ROUND(2,7)
ROUND(-2,6)
ROUND(-2,1)
ROUND(2,2)
1- ROUND(-1,9)
Pascal
110 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Pascal
115 Sabrati dva generisana četverocifrena slučajana broja. Pascal
142 Generisati dva četverocifrena slučajana broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja. Sabrati cifre stotica prvog i desetica drugog broja. Pascal
143 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Zatim ispisati razliku prve dvije cifre. Pascal
144 Ispisati generisani trocifren slučajan broj. Zatim ispisati razliku prve dvije cifre. Pascal
146 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Zatim ispisati proizvod cifara. Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index