7.2.. Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b).

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera vrijednosti varijabli a, b. Varijabla max prima vrijednosti veće.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P07211015;

 

2

USES

 

3

  WinCrt;

 

4

VAR

 

5

  a, b, max: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('Vasa dva broja ');

 

8

  Readln(a, b);

 

9

  IF a>b THEN

Provjera da li je prvi veći

10

    max := a

da

11

  ELSE

 

12

    max := b;

drugi veći

13

  Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);

 

14

  Writeln('veci je ', max);

 

15

END.

 

II varijanta - za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM broj;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  a,b:Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  Write('a,b= ');

 

7

  Readln(a,b);

 

8

  IF a>=b THEN

I veći

9

    Writeln(a,' je veci ili jednak  ',b)

da

10

  ELSE

 

11

    Writeln(a,' je manji od ',b);

Drugi veći

12

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P07211015;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, max: Real;
BEGIN
 Write('Dva broja ');
 Readln(a, b);
 IF a>b THEN 
  max := a
 ELSE
  max := b;
 Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);
 Writeln('veci je ', max);
END.

Ispis na ekranu:

Index