7.3.. Napisati program za izračunavanje y na osnvou vrijednosti k:

Listing programa:


PROGRAM p07311016;
USES
 WinCrt;
VAR
 k : 1..3;
 y : Integer;
BEGIN
 Write('Koeficijent (1 3)');
 Readln(k);
 CASE k OF
  1 : y := k + 2;
  2 : y := k - 2 ;
  3 : y := k * 2 ;
 END;
 Writeln('k = ', k, ' y = ', y);
END.

Ispis na ekranu:

Index