8.1.. Napisati program za odredjivanje najveceg broja od n učitanih.

Listing programa:

PROGRAM najveci;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, a, max: Integer;
BEGIN
 writeln ('Najveci broj od n ucitanih brojeva');
 WRITE('Brojeva za provjeru ');
 readln(n);
 WRITE('Otkcuaj 1. broj ');
 readln(a);
 max:=a;
 FOR i := 2 TO n DO
  BEGIN
   WRITE('Otkcuaj ', i, '. broj ');
   READLN( a );
   IF a > max THEN
    max := a;
  END;
 writeln('Najveci broj je ', max);
END.

Ispis na ekranu:

Index