8.1.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Kreiranje prirodnih brojeva se izvodi FOR petljom FOR i := 1 TO n DO. Izračuvanje dvostrukih vrijednosti se izvodi izrazom 2*i naredbi WRITELN(2*i).

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08111009;
{dvostruke vrijednosti prvih N prirodnih brojeva}
USES
  WinCrt;
VAR
  i, n : INTEGER;
BEGIN
  WRITE('Do broja  ');
  READLN( n );
  FOR i := 1 TO n DO
    WRITELN('i = ', i, ' dvostruka vrijednost ', 2*i);
END.

Ispis na ekranu:

Index