8.1.. Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva do 5 (FOR petlja).

Opis rješenja:

Opis programa: Izračunavanje kvadrata se izvodi funkcijom SQR.

Listing programa:

PROGRAM p08111022;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Ispis kvadrata prvih 5 brojeva');
 
 FOR i := 1 TO 5 DO								{ ponavljaj za i=1 do 5 - pocetak petlje }
  WRITELN('i = ', i,'  kvadrat = ' , SQR(i) ); { ispis kvadrata broja u petlji }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index