8.1.. Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 3 a krajnja vrijednost je 8.

Listing programa:

PROGRAM p08111023;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 3 do 8');
 
 FOR i := 3 TO 8 DO	 { ponavljaj za i=3 do 8 - pocetak petlje }
  WRITELN('i = ', i ); { ispis u petlji }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index