8.1.. Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 8 a krajnja vrijednost je 3.

Listing programa:

PROGRAM p08111024;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 3 do 8 unazad');
 
 FOR i := 8 DOWNTO 3 DO { ponavljaj za i=8 do 3 - pocetak petlje }
  WRITELN('i = ', i ); { ispis u petlji }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index