8.1.. Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20

Opis rješenja: Ispis se obavlja naredbom WRITE koja sadrži ispis razmaka.

Listing programa:

PROGRAM p08111028;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('1 do 20');
 
 FOR i:=1 TO 20 DO		{ ponavljaj za i=1 do 20 - pocetak petlje }
  WRITE (i, ' '); 	{ ispis u istom redu unutar petlje }

END.

Ispis na ekranu:

Index