8.1.. Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 20 a krajnja vrijednost je 5.

Listing programa:

PROGRAM p08111029;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 5 do 20 unazad');
 
 FOR i := 20 DOWNTO 5 DO  { ponavljaj za i=20 do 5 - pocetak petlje }
  WRITELN('i = ', i );  { ispis u petlji }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index