8.1.. Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do n FOR petljom.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:
1. učitati do kog broja se izvodi ispis (n)
2. za i := 3 do n radi
2.1. ispis vrijednosti promjenljive i(WRITELN(i);)

Listing programa:

PROGRAM p08111030;
USES
  WinCrt;
VAR
  i, n : INTEGER;
BEGIN
  WRITE('Do broja ');
  READLN( n );
  FOR i := 3 TO n DO
    WRITELN( i );
END.

Ispis na ekranu:

Index