8.1.. Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10 (FOR petlja).

Opis rješenja: FOR petlja omogućuje kreiranje prirodnih brojeva a funkcijom SQRT se računa drugi korijen.

Listing programa:

PROGRAM p08111032;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Kvadratni korijen od 1 DO 10');

 FOR i:=1 TO 10 DO                      { ponavljaj za i=1 do 10 - pocetak petlje }
  WRITELN('Kvadratni korijen broja ', i, ' je:', SQRT(i)); { ispis kvadratnog korijena - SQRT }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index