8.1.. Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n (FOR petlja).

Opis rješenja: Kreiranje prirodnih brojeva se izvodi FOR petljom FOR i := 1 TO n DO. Izračuvanje korijena se izvodi SQRT funkcijom brojem SQRT(i).

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08111033;
{kvadratnog korijen prvih N prirodnih brojeva}
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i, n : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Unesi krajnju vrijednost',);
 READLN(n);
 
 FOR i:=1 TO n DO               { ponavljaj za i=1 do n - pocetak petlje }
  WRITELN('Kvadratni korjen je:', SQRT(i)); { ispis kvadratnog korijna broja }
	
 READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Index