8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17.

Listing programa:

PROGRAM P08111034;
USES
 WINCRT;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 I : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('1 DO 17');
 
 FOR I:=1 TO 17 DO	 { ponavljaj za i=1 do 17 - pocetak petlje }
  WRITELN ('I=',I); { ispis u petlji }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index