8.1.. Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17.

Listing programa:

PROGRAM P08111035;
USES
 WINCRT;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('PARNI OD 1 DO 17');
 
 FOR I:=1 TO 17 DO    { ponavljaj za i=1 do 17 - pocetak petlje }
  IF I MOD 2=0 THEN   { ako je i djeljivo sa 2 - parno tada izvedi }
   WRITE (I, ' ');   { ispis izabranog }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index