8.1.. Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17.

Listing programa:

PROGRAM P08111036;
USES
 WINCRT;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('NEPARNI OD 1 DO 17');

 FOR I:=1 TO 17 DO  { ponavljaj za i=1 do 17 - pocetak petlje }
 IF I MOD 2=1 THEN	  { ako i nije djeljivo sa 2 - neparno tada izvedi }
  WRITE (I, ' ');  { ispis izabranog }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index