8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM P08111037;
USES
 WINCRT;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('DJELJIVI SA 3 OD 1 DO 17');
 
 FOR I:=1 TO 17 DO  { ponavljaj za i=1 do 17 - pocetak petlje }
  IF I MOD 3=0 THEN { ako je i djeljivo sa 3 tada izvedi }
   WRITE (I, ' '); { ispis izabranog }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index