8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM P08111043;
USES 
  WINCRT;
VAR 
  I:INTEGER;
BEGIN
  WRITELN('Ispis brojeva djeljivih sa 3 od 1 do 5');

  FOR I:= 1 TO 5 DO
    IF I MOD 3 = 0 THEN WRITELN ('I=',I);

END.

Ispis na ekranu:

Index