8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3

Listing programa:

PROGRAM P08111044; 
USES
  WINCRT;
VAR
  I : INTEGER;
BEGIN
  WRITELN('Ispis brojeve koji nisu djeljivi sa 3 od 1 do 5');
  
  FOR I := 1 TO 5 DO
    IF I MOD 3 <> 0 THEN 
	  WRITELN ('I=',I);
	  
END.

Ispis na ekranu:

Index