8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM P08111046;
USES 
   WINCRT;
VAR 
  A,I:INTEGER;
BEGIN
  WRITELN('Ispis brojeva koji nisu djeljivi sa a od 1 do 5');
  WRITELN('UNESI A ');
  READLN(A); 
  
  FOR I:= 1 TO 5 DO
    IF I MOD A <> 0 THEN WRITELN ('I=',I);
 
END.

Ispis na ekranu:

Index