8.1.. Napisati program za ispis sume neparnih brojeva od 1 do n

Tekstualni algoritam:

 1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
 2. postaviti početnu vrijednost sume (s := 0;)
 3. za i := 1 do n radi
  ako je i neparno (i mod 2 <> 0;) tada formirati novu vrijednost sume (s:=s+i;)
 4. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN ('Suma=',s);)

Listing programa:

PROGRAM p08112004;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma neparnih prirodnih brojeva');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 s := 0;
 
 FOR i := 1 TO n DO
  IF i MOD 2 <> 0 THEN
   s := s + i;
	 
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index