8.1. .Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume s (0). FOR petlja obezbjeđuje promjenu vrijednosti kontrolne varijable i od jedan (1) do n. Formiranje sume se izvodi unutar FOR petlje. Izraz s:=s+i je računarski ,a ne matematički izraz. Njim se predstavlja dinamika promjene vrijednosti varijable s. Desni dio izraza (s+i) predstavalja uvećanje vrijednosti varijable s za vrijednost kontrolne varijable i. Izračunata vrijednost se pridružuje varijabli s. Zato se izraz s:=s+i čita s i postaje s+i tj. s prima vrijednost s+i. Postupak se ponavlja sve dok je i<= n.

Opis programa: Po učitavanju broja n do kog se izvodi sabiranje postavlja se početna vrijednost sume s (0). Sa naredbom FOR je formirana petlja koja mijenja vrijednosti kontrolne varijable i od jedan (1) do n. Formiranje sume s je obezbjeđeno unutar ove petlje. Pri prvom prolazu kroz petlju se na vrijednost sume (nula) dodaje vrijednost varijable i (jedan) (s+i=1+0=1). Izračunata vrijednost se pridružuje varijabli s (s:=1). Postupak se ponavlja za i=2 (s+i=2+1=3) i tako redom dok i ne postane veće od n. Na kraju je ispis izračunate sume s.

Listing programa:

PROGRAM P08112005;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, k, n, s : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broj ');
 READLN( n );
 s := 0;
 FOR i := k TO n DO
  s := s + i * i;
 WRITELN('n = ', n, ' suma ', s );
END.

Ispis na ekranu:

Index