8.1.. Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2  + 1/3 +  ... + 1/n)
.

Opis programa: Početnva vrijednost sume je 0 (s := 0). Izraz za uvačavanje sume je s := s + 1/i.

PROGRAM p08112007;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
 s : REAL;
BEGIN
 WRITE('Do broj ');
 READLN( n );
 s := 0;
 FOR i := 1 TO n DO
   s := s + 1/i;
 WRITELN('n = ', n, ' suma ', s );
END.

Ispis na ekranu:

Index