8.1.. Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.

Opis programa: Početnva vrijednost sume je 0 (s := 0). Izraz za uvačavanje sume je s := s + 1/i.

PROGRAM p08112007;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k : INTEGER;
 s : REAL;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;
 FOR i := 1 TO n DO
   s := s + 1/i;
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma reciprocnih vrijednosti je ', s );
END.

Ispis na ekranu:

Index