8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7.

Tekstualni algoritam:

 1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
 2. postaviti početnu vrijednost sume (s := 0;)
 3. za i := 1 do n radi
  ako je i djeljivo sa 7 (i MOD 7 = 0) tada formirati novu vrijednost sume(s:=s+i;)
 4. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN ('Suma=',s);)

Listing programa:

PROGRAM p08112011;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma prirodnih brojeva djeljivih sa 7');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 s := 0;
 
 FOR i := 1 TO n DO
  IF i MOD 7 = 0 THEN
   s := s + i;
	 
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index