8.1.. Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih.

Opis rješenja: Proglašavamo prvo učitani broj kao minimum i ostale provjeravamo, a po potrebi (ako je trenutni broj manji od min) to postaje novi minimum.

Listing programa:

PROGRAM p08112016;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, a, min: Integer;
BEGIN
 WRITELN('Najmanji od n ucitanih brojeva');
 WRITE('Brojeva za provjeru ');
 READLN( n );
 WRITE('Otkcuaj 1. broj ');
 READLN( a );
 min := a;
 FOR i := 2 TO n DO
  BEGIN
   WRITE('Otkcuaj ', i, '. broj ');
   READLN( a );
   IF a < min THEN
    min := a;
  END;
 Writeln('Najmanji broj je ', min);
END.

Ispis na ekranu:

Index