8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa a.

Tekstualni algoritam:

 1. učitati granice sabiranja (k, n)
 2. Učitati broj sa kojim se provjerava djeljivost (a)
 3. postaviti početnu vrijednost sume (s := 0;)
 4. za i := 1 do n radi
  ako je i djeljivo sa a (i MOD a = 0) tada formirati novu vrijednost sume (s:=s+i;)
 5. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN ('Suma=',s);)

Listing programa:

PROGRAM p08112018;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, a: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma prirodnih brojeva djeljivih sa a');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 WRITE('Djeljivi sa brojem ');
 READLN( a );
 s := 0;
 
 FOR i := 1 TO n DO
  IF i MOD a = 0 THEN
   s := s + i;
	 
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index