8.1.. Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

Opis programa: Po upisu granice intervala i postavlja se početna vrijednost sume (s:=0). Zatim počinje FOR petlja. Prva vrijednost kontrolne varijable i je k. Naredba IF sadrži logički izraz i MOD 2 <> 0 (broj nije paran). Ako je ovaj logički izraz tačan tada se uvećava suma za vrijednost kontrolne varijable i. Proces se ponavalja dok vrijednost kontrolne varijable ne bude veća od n. Ispis je na kraju.

Listing programa:

PROGRAM p08112020;
USES
 WinCrt;
VAR            { deklarisanje promjenljivih }
 i, n, k, s : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;   { pocetna vrijednost sume }
 
 FOR i := k TO n DO   { ponavljaj za i=k do n - pocetak for petlje }
  IF i MOD 2 <> 0 THEN { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
   s := s + i;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }
		
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma neparnih ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index