8.1.. Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom I MOD 2 <> 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

PROGRAM P08112021;
USES 
  WINCRT;
VAR          { deklarisanje promjenljivih }
 I, S : INTEGER;   { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Suma neparnih brojeva od 1 do 5');
 S := 0;      { pocetna vrijednost sume }

 FOR I:= 1 TO 5 DO    { ponavljaj za i=1 do 5 - pocetak for petlje }
  IF I MOD 2 <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
   S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }	
			 
 WRITELN ('Suma neparnih brojeva od 1 do 5 je ',S);
END.

Ispis na ekranu:

Index